kdv davası tümged

KDV Davası

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA

GÖNDERİLMEK ÜZERE

İSTANBUL NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

YÜRÜTMESİNİ DURDURULMASI TALEPLİDİR.

 

DAVACI             : Teknik Ve Üstdüzey Mesleki Güvenlik Eğitimcileri Derneği (TÜMGED)

DERNEK NO      : 34-147/116

ADRES              : Mecidiye Cad. Cevher Apt. No. 3/11 Mecidiyeköy / İSTANBUL

DAVALI             : Maliye Bakanlığı – Bakanlıklar ANKARA

DAVA KONUSU:

Özel Güvenlik Hizmetlerini düzenleyen 5188 sayılı yasa gereğince meslek edindirme maksadıyla verilmekte olan Özel Güvenlik Eğitim Hizmetlerinin % 18 olan KDV oranının, Maliye Bakanlığının 17.01.2005 tarihli Katma Değer Vergisi Sirküleri yazısında yer alan benzer hizmetlerde olduğu gibi % 8 olarak değiştirilmesi konusundaki taleplere rağmen bugüne kadar herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.

5188 Sayılı Yasa’nın yürürlüğe girdiği 2004 yılından itibaren ülke genelinde yaygın olarak verilen bu eğitim hizmetlerinden düşük gelir düzeyindeki kişiler yararlanmaktadır.

Özel Güvenlik Eğitimlerinde maliyet artışına yol açan ve hizmet alan bu gelir düzeyi düşük kişileri mağdur eden, aynı zamanda benzer eğitimler için uygulanandan farklı ve yüksek bir KDV oranı uygulanması nedeniyle, Anayasa’nın eşitlik ilkelerine aykırı olan bu uygulamaların düzeltilmesi zaruri hale gelmiştir.

Bu sebeplerle yukarıda ayrıntıları yazılı olan genel düzenleyici işlemin iptalinin ve iptaline kadar geçecek süre içerisinde yürütmesinin durdurulması talebidir.

OLAY VE İDDİALARIMIZ:

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun, 3505 sayılı Kanunla değişik 28.maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan, 17.07.2002 tarih ve 2002/4480 sayılı Kararname Eki, Bakanlar Kurulu kararı ile KDV oranlarını belirleyen liste 01.08.2002 tarihinde yürürlüğe girmiş olup,  I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için KDV oranı %1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, listede yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak belirlenmiştir.

29.12.2004 tarih, 25685 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 01.01.2005 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 2004/8301 sayılı Kararname Eki Kararın 3.maddesi ile 2002/4480 sayılı Kararname ekli II sayılı listenin; Diğer Mal ve Hizmetler Başlıklı (B) bölümünün 4.sırasında;

“Üniversite ve yüksekokullar ile 625 sayılı Özel Güvenlik Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında verilen eğitim ve öğretim, hizmetleri, “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği” kapsamında verilen öğrenci taşıma servis hizmetleri ile “Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği” hükümlerine tabi yurtlarda verilen hizmetler,” yer almaktadır.

Yine konuyla ilgili olarak yayımlanan 17/01/2005 tarih ve KDV-25-2005/4 sayılı Katma Değer Vergisi Sirkülerinin 5’ncı bölümünde;

“…………..

Değişiklikten önce yalnızca üniversiteler ve yüksekokullar ile 625 sayılı Kanun hükümlerine göre ilgili Bankalıktan faaliyette bulunma izni alan özel okullar ve kreşlerde verilen eğitim ve öğretim hizmetleri %8 oranında verilendirilirken, değişiklik sonrası öğrenci hazırlık kursları, beceri kazandırma ve meslek edindirme kursları, sürücü kursları ve özel eğitime muhtaç olanlara verilen eğitim ve öğretim hizmetlerinde de vergi oranı %8 olarak belirlenmektedir.” denilmektedir.

Özel Güvenlik Eğitimlerinin başladığı dönemde konunun açıklığı kavuşturulabilmesi maksadıyla görüş istendiğinde, İstanbul Valiliği Defterdarlık KDV Gelir Müdürlüğü’nce            “Milli Eğitim Bakanlığı’ndan “Kurum açma izni” alınmış olması halinde tarafınızca verilen eğitim hizmeti %8, aksi takdirde %18 oranında KDV’ne tabi olacak ayrıca, İçişleri Bakanlığı’ndan alınan Özel Güvenlik Eğitim Kurumu Faaliyet İzin Belgesi gereğince verilen Özel Güvenlik Eğitim Hizmeti ise bu kapsamda değerlendirilemeyeceğinden % 18 oranında KDV’ne tabi olacaktır. “ cevabı verilmiştir.

İçişleri Bakanlığının 06.06.2006 tarih B.05.01.EGM.0.11.08.01/5695-98718 sayılı yazısı ile bugüne kadar Bakanlığımızdan 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hükümlerince Özel Güvenlik Eğitim Kurumu Faaliyet İzin Belgesi alan özel güvenlik eğitim kurumlarında eğitim gören kursiyerlerin sayısının 200.000’e yaklaştığı, bu sayının her geçen gün daha da arttığı ve mevzuat gereği beş yılda bir yeniden eğitim alacakları göz önünde bulundurularak, 5188 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği bu güne kadar, özel güvenlik şirketleri, özel güvenlik eğitim kurumları ve özel güvenlik görevlilerince ruhsat harcı olarak yaklaşık 45.000.000,00YTL ‘lik bir miktarın devlete gelir olarak yatırılması ile devlet bütçesine önemli  katkı sağlayan özel güvenlik sektörünün gelişmesi ve mağduriyetlerinin önlenmesi açısından, özel güvenlik hizmetlerinde uygulanan KDV oranının da, niteliği itibariyle aynı özelliği taşıyan diğer eğitim kurumlarına uygulandığı şekilde % 8 olarak uygulanması yönünde gerekli çalışmaların yapılması talep edilmiştir.

Maliye Bakanlığının 20.06.2006 tarih ve B.07.1GİB.0.01.54/5428-2166-45820 sayılı yazısı ile özel güvenlik eğitim hizmetlerine uygulanan katma değer vergisine yönelik bir oran indiriminin, bütçe hedefleri ve genel ekonomik dengelerdeki gelişmelere bağlı olarak katma değer vergisi oranlarında yapılacak genel bir değerlendirme kapsamında ele alınması mümkün olabileceği cevabı alınmıştır.

İçişleri Bakanlığının 16.01.2007 tarih B.05.01.EGM.0.11.08.01/299-16153 sayılı yazısı ile 2007 yılında Bakanlığınızca yapılacak çalışmalarda, Bakanlığımızca özel güvenlik sektörünün gelişmesi ve oturması bakımından önemli katkı sağlayacağı düşünülen KDV oranında gerekli indirimin sağlanması konusunda değerlendirmeye alınması ve özel güvenlik sektöründe olumlu karşılanacak olan indirimin yapılması hususunda tekrar talep yapılmıştır.

Tüm bu taleplere cevap alınamaması üzerine Teknik Ve Üstdüzey Mesleki Güvenlik Eğitimcileri Derneği (TÜMGED)’in 30.07.2008 tarih ve sayı 08116-16-T016 sayılı yazısı ile Derneğimiz tarafından konunun ivedilikle gündeme alınması ve çözümlenmesi bir kez daha talep edilmiş ancak yasal süre içerisinde olumlu yada olumsuz herhangi bir cevap alınamamıştır.

SONUÇ VE İSTEM          :

Yukarıda zikredilenler ve Sayın Mahkemenizce göz önünde bulundurulacak nedenler uyarınca, halen yürürlükte olan, 30.12.2007 tarih ve 2007/13033 sayı ve 06.04.2008 tarih ve 2008/13426 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile yürürlüğü devam eden, Özel Güvenlik Eğitimlerinin KDV oranının %18 olmasına ilişkin uygulamanın, iptali ve iptale kadar geçen süre içinde yürütülmesinin durdurulmasını, benzer meslek edindirme kurslarında olduğu gibi KDV oranının %8 olarak düzeltilmesini dolayısıyla alenen gerçekleşmekte olan Anayasanın eşitlik ilkesine aykırılığın ortadan kaldırılmasını ve mahkeme masraflarının davalı idareye yükletilmesi arz ve talep

Leave a Comment