Teknik ve Üst Düzey Güvenlik Eğitimcileri Derneği

TÜZÜK

TEKNİK VE ÜSTDÜZEY MESLEKİ GÜVENLİK EĞİTİMCİLERİ DERNEĞİ (TÜMGED)

I. BÖLÜM

KURULUŞ:
MADDE 1. Derneğin adı ” Teknik ve Üstdüzey Mesleki Güvenlik Eğitimcileri Derneği (TÜMGED) ” olup, bundan sonraki maddelerde ”Dernek” kısa adıyla anılacaktır.

MADDE 2. Derneğin merkezi İstanbul’dadır. Genel Kurul kararı ile gerek görülen yerlerde şube ve irtibat büroları açabilir.

AMAÇ:
MADDE 3. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair yasa’ ya göre gerekli prosedürler tamamlanmak sureti ile İçişleri Bakanlığından faaliyet izni alan, Özel Güvenlik Eğitim Kurumları ile bu konularla ilgili çalışmalar yapan tüzel kişilerin Kurucu ve Yöneticileri olarak;

a- Üyeleri arasında; dayanışma, işbirliği ve güç birliği yapmak, koordineli olarak çalışmak, bilgi ve birikimlerini paylaşmak,

b- İlgili kamu ve özel sektör kuruluşları ile koordineli olarak çalışmalar yapılarak Özel Güvenlik Hizmetlerine dair yasal düzenlemelerden toplum ve sektör adına beklenilen faydanın sağlanması amacıyla çalışmalar yürütmek.

c- Üyeleri arasında İşbirliği yaparak verilen hizmetlerin etkinliğini artırmak, özel güvenlik alanındaki ihtiyaçların belirlenmesi ve giderilmesi istikametinde çalışmalar yapmak.

d- Eğitimde verimliliğin ve kalitenin artırılabilmesi için çalışmalar yapmak.

e- İstihdam yaratarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak.

f- Güvenlik hizmetleri sahasında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşları bünyesinde toplayan birlik, federasyon, konfederasyon ve benzeri nitelikteki ulusal ve uluslararası faaliyet gösteren aktif ve saygın organizasyonların çalışmalarından yararlanmak, onlarla bilgi alışverişinde bulunmak, eğitim ve seminer gibi bilimsel içerikli toplantılarına, konferanslarına katılmak, yürürlükteki Dernekler Yasası ve ilgili mevzuat doğrultusunda söz konusu ulusal ve uluslararası kuruluşlara genel kurulun uygun görmesi halinde üye olmak, bu konuda yönetim kurulunu yetkili kılmak.

g- Üyelerin uygulamada karşılaştıkları her konudaki probleme çözüm üretmek, yol göstermek,

h- Güvenlik sektörünün çalışma alanları ile ilgili alt çalışma komiteleri oluşturmak, yurt dışındaki gelişmeleri izlemek, ülkemizde sektörün gelişmesine öncülük edecek çalışma gruplarını tespit etmek çalışmalarını koordine etmek.

I- Dernek amaçları doğrultusunda yurt içinde ve dışında; Kamu Kurum ve Kuruluşları, Gerçek ya da Tüzel Kişiler ve Sivil Toplum Örgütleri ile işbirliğini geliştirmek, organizasyonlar yapmak,

j- Çağdaş uygarlığı yakalama sürecinde, ülkemizin konumunu güçlendirmek için Sivil toplum kuruluşu olarak üzerine düşen işlevleri yerine getirmek,

k- Sosyal, Kültürel, Bilimsel, Teknik, Mesleki ve Ekonomik konularda, proaktif düşünce yapısı ve entelektüel bir bakış açısı ile objektif ve yansız olarak; araştırmalar yapmak, yaptırmak, raporlar hazırlamak, toplumu ya da hedef kitleyi bilgilendirmek, kamuoyu yaratmak,

l-Oda veya birlik olunması için Ticaret ve Sanayi Bakanlığı nezdinde çalışmalar yapmak, Ticaret odalarında temsil olunmasını sağlamak.

m- Mesleki Konularla ilgili yapılmakta olan mevzuat çalışmalarına katkılarda bulunmak.

n- Özel Güvenlik Mesleğinin ve Özel Güvenlik Eğitiminin standartlarını belirlemek, iş tanımları yapılmış, sınırları belirlenmiş, profesyonel bir iş kolu haline getirmeye katkıda bulunmak.

o- Özel Güvenlik mesleğinin sorunları ve çözüm önerileri için; işverenler, çalışanlar, müşteriler ve toplumun tüm kesimleri ile diyalog içerisinde bulunmak, diyalog kanallarını sürekli açık tutmak ve kurumsallaştırmak.

ö- İnsan haklarına aykırı her türlü ayrımcılığa karşı mücadele etmek, gerek kamu kurumlarına karşı ve gerekse çalışanlara karşı sistem ve yöntemlerin saydamlığı için çalışmak.

p- Çalışma saatleri, ücretleri, sağlık şartları gibi çalışma konularının hizmette verimliliği artırması için çalışmak.

r- Dernek mali yönden güçlenmesi için iktisadi işletme kurabilir, işletebilir, bu tip oluşumlara katılım sağlayabilir. Bu konudaki karar yetkisi oybirliği ile kabul olması kaydı ile yönetim kurulundadır.

ÇALIŞMA KONU VE BİÇİMLERİ, FAALİYET ALANI:
MADDE 4- Özel Güvenlik alanında faaliyet gösterecek olan Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek için;

a- Yeni üyelerin alınmasını özendirir ve yasalar ile Tüzük hükümleri uyarınca üye kaydeder.

b-Amaçlarını gerçekleştirecek mali kaynaklar sağlar;bunun için gerkli yasal izinleri alarak iktisadi işletme kurar , oluşturulacak her türlü hizmet projeleri ile çalışmaları uygular, lokal ve sosyal tesisler kurar işletir veya işlettirir.

c- Yurt içi ve yurt dışı konferanslar, sempozyumlar, paneller, açık oturumlar, forumlar ile konserler, kermesler, sergiler, şenlikler, yemekli toplantılar ve spor yarışmaları gibi bilimsel ve sosyal etkinlikler düzenler ya da düzenletir.

d- Yerleşim yeri ile amaç ve çalışma konuları için gerekli her atış poligonu, arsa, bina, kamp, kulüp, lokal, sosyal tesisler gibi taşınmaz mallar ile araç-gereçler satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir,işletebilir, ipotek dahil olmak üzere bu mallar üzerinde DERNEK lehine her nevi ayni, irtifak, kira, şufa gibi haklar iktisap tesis, terkin ve fek edebilir; bu amaçla her türlü inşaat yaptırır; taşınır mallar, menkul değerler ve haklar alır ve satar.

e- Broşür, katalog, bülten, dergi, gazete ve kitaplar gibi basılı neşriyat, yayınlar; amaçları ve faaliyetleri doğrultusunda internet, kablo, radyo ve televizyon ile yeni teknolojilerden yararlanan diğer iletişim imkanlarını kullanır.

f- Üyelerin kültürel, sosyal ve moral kalkınmasına etkin katkılarda bulunur, üyelerinin DERNEK kuruluş amacına uygun olarak ülke yararına çalışma yapmalarını özendirir, üyelerinin bilimsel çalışma ve projelerine destek sağlar.

g- Amaç ve çalışma konuları doğrultusunda DERNEK’İN yeterince tanınmasını sağlamanın yanında, DERNEK’İN saygınlığını korumasını sağlamak için de çalışmalar yapar.

h- Faaliyet alanları ile ilgili ve yönetim kurulu kararı ile Yurtiçi ve yurt dışında her türlü gezi düzenler ya da düzenletir.

I- Amacına yönelik promosyon çalışmaları yaptırır ve dağıtır.

j-Yardım Toplama Kanunu ile Tüzük hükümlerine uygun olarak bağış ve yardım alır; bağış ve yardımda bulunur, burs ve eğitim imkanları sağlar.

k- Amaç ve çalışmalarını gerçekleştirmek için yasalarda öngörülen diğer çalışmaları yapar, ve gerekli görülen yasal düzenlemelerin yapılabilmesi ve üyelerin haklarının korunabilmesi için ilgili kurumlar, kuruluşlar ve şahıslar hakkında hukuki işlemler yapar.

l- Belirlenen konularda stratejik araştırmalar yapar, yaptırır ve yayınlatır.

m- Dernek, gerekli gördükleri yerlerde faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

n- Dernek, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile plâtform oluşturabilir..
Plâtform, kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamaz ve faaliyet gösteremez.

o- Dernek amacının gerçekleştirilmesine yönelik olarak Yönetim kurulunun oy birliği ile kabul etmesi şartıyla borçlanabilir.

ö-Dernek, amacını gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurtdışında temsilcilik veya şube açabilir, yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya kurulmuş dernek veya üst kuruluşlara katılabilir.

DERNEĞİN KURUCULARI:
MADDE 5 – Dernek kurucularına ait bilgiler son sayfada yer almaktadır.

II.BÖLÜM:

ÜYELİK KOŞULLARI, TÜRLERİ, ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN AYRILMA VE ÇIKARILMA :

ÜYELİK KOŞULLARI :
MADDE 6- 5188 sayılı yasa kapsamındaki Özel Güvenlik Eğitim Kurumları ile 5253 sayılı Dernekler kanunu ve 4771 sayılı Medeni kanuna göre dernek kurucu ve üyesi olmasında sakınca olmayan 18 yaşını bitirmiş fiil ehliyetini kullanma hakkına sahip , Özel Güvenlik Eğitim Kurumları kurucu ve yöneticileri ile bu eğitim kurumlarında eğitici ve üst düzey yönetici personeli olan kişiler dernek üyesi olabilirler.

Firmaların tüzel kişiliklerini koruyarak üye olmaları halinde, Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse ilgili firmaca yeniden belirlenerek derneğe bildirilir. Sektörden ayrıldığı tespit edilen gerçek ve tüzel kişiliklerin üyelikleri düşer. Temsil ettiği firmadan ayrıldığı tespit edilen üyenin üyeliği düşer.

Ancak,

a- Yüz kızartıcı suçlar ile kaçakçılık, ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından biriyle hükümlü bulunanlar,

b- Devletin kişiliğine karşı suç işleyenlerle bu suçların işlenmesini kışkırtma suçlarından biriyle hükümlü olanlar,

c- Kamu düzeni aleyhine işlenen suçlarla hükümlü bulunanlar,

d- Yasal olmayan her türlü duyuru ve reklam eylemlerini siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten hükümlü olanlar, Derneğe üye olamazlar.

e- Üyeliğe kabul edilmeme kararları kesindir. Türk Vatandaşı olmayanların Derneğe üye olabilmeleri için, Türk Vatandaşında aranan şartlara ilaveten yabancı üye adayının Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması gereklidir.

ÜYELİK TÜRLERİ:
MADDE 7- Derneğin aşağıda belirtilen dört türlü üyesi vardır:

a- Kurucu Üyeler
b -Asıl Tüzel Üyeler
c. Asıl Bireysel Üyeler
d -Onur Üyeleri

A. Kurucu Üyeler:

Kurucu üyeler; Derneğin kuruluşunda bilgi, görgü ve deneyimlerini ortaya koyarak Derneğin kurulmasında bizzat öncülük eden ve etkin rol oynayanlardan teşekkül eder.

B. Asıl Tüzel Üyeler:

Asıl tüzel üyelerin 5188 sayılı yasa kapsamında Özel Güvenlik Eğitim Kurumu Faaliyet İzin Belgesine sahip tüzel kişiler olması esastır. Bu üyeler Dernek nezdinde en az dört gerçek kişi ile temsil edilirler. En az dört asıl üye ile temsil edilen kuruluş, Derneğin faaliyetlerinde Yönetim Kurulu’nca saptanacak haklara sahip olur.

Asil üyelik koşullarını taşıyan adayların DERNEK’E kabullerinde aşağıdaki kural ve yöntemler uygulanır;

a- Aday, dernek amaçlarını ve tüzüğünü kabul ettiğine ilişkin imzalı dilekçesi, Yönetim kurulunca belirlenen matbu müracaat formu ve ekleri ile DERNEK Yönetim Kurulu Başkanlığına başvurur.

b- DERNEK Yönetim Kurulu Başkanlığınca, başvurunun alındığı tarihi izleyen en geç 30 (otuz) gün içinde, yönetim kurulunca görevlendirilecek üç kişilik heyet tarafından yapılacak gerekli araştırma ve inceleme neticesinde düzenlenen rapor da göz önünde bulundurularak Yönetim Kurulu toplantısında görüşülür.

Yönetim Kurulu’nun üç kişilik Heyetin düzenlediği değerlendirme raporuna uyma zorunluluğu yoktur. Başvurunun kabul ya da red edildiğine ilişkin cevap, adaya yasal süresi içerisinde bildirilir.

c- Üyelik Başvurusu red edilenler en erken bir yıl sonra ikinci defa tekrar başvuruda bulunabilirler. İkinci defa da başvurusu red edilenlerin üçüncü defa başvuruları yönetim kurulunca değerlendirmeye alınmazlar. Başvuruları red edilenlerin hayatlarını kaybetmeleri sonrasında eş ve çocuklarının müracaatları halinde uygulanacak usul yönetim kurulunca belirlenerek tatbik edilir.

d- Üyeliğe kabulü bildiren yazıda başvuru sahibine onbeş gün içinde üyelik yükümlülüklerinin yerine getirilmesi istenir.

e- “Dernek Üye Defteri”ne kimliği işlenen adaya, belirtilen süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmesinden sonra, “Üye Kimlik Belgesi” verilir.

f-Yasal prosedürler tamamlanmasına müteakip Derneğin organları oluşturulup, faaliyete geçtikten sonra üye olanlar; üyeliklerinin kabulünden itibaren altı ay içerisinde genel kurulda oy kullanamazlar, bir yıl süre ile dernek organlarında görev alamazlar.

C. Asıl Bireysel Üyeler:

Asıl üyelerin 5188 sayılı yasa kapsamında Özel Güvenlik Eğitim Kurumu Faaliyet İzin Belgesine sahip tüzel kişiler ile 5253 sayılı Dernekler kanunu ve 4771 sayılı Medeni kanuna göre dernek kurucu ve üyesi olmasında sakınca olmayan 18 yaşını bitirmiş fiil ehliyetini kullanma hakkına sahip , Özel Güvenlik Eğitim Kurumları kurucu ve yöneticileri ile bu eğitim kurumlarında eğitici ve üst düzey yönetici personeli olan kişiler olması esastır.

Ancak bilgi ve deneyimine istinaden sektöre bağımsız hizmet veren uzman şahısların da asıl üye olabilmeleri Yönetim Kurulu kararına bağlıdır.Derneğin kuruluş aşamasından sonra istekliler, Dernek Üyeliğine Üyelik Komitesi raporu ve Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilirler.

D. Onur Üyeleri:

Derneğin amaç ve konularına belirli ve önemli büyük hizmet ve yararlığı bulunanlarla, özel güvenlik eğitim çalışmalarında önemli görevler almakla birlikte, başarılı çalışmalar yönünden de büyük katkıları olan kişilere, Yönetim Kurulu kararı ve Genel Kurulun onayı ile verilen üyeliktir. Onur üye sayısı, toplam üye sayısının % 5’ini geçemeyeceği gibi 35 yaşını doldurmamış olanlar Onur üyesi olamazlar. Onur üyelerin seçme ve seçilme hakları olmayıp Genel Kurul’da oy veremezler.

ÜYE OLMAK:
MADDE 8- Derneğe üye olmada aşağıdaki kural ve yöntemler uygulanır:

a- Üye olmak, Derneğin Kurucu ve asıl üyelerinin çağrısı ve önerisi üzerine ve kefaleti ile olabilir.

b- Aday üye, öneren üye tarafından ”Üyelik Komitesi”ne önerilir. Adı geçen Komite’nin yapacağı incelemeler sonucu vereceği olumlu rapor üzerine, durum diğer üyelere duyurulur. Aday üyenin de istekli olması halinde üyelik işlemine başlanır. Üyelerin de olumlu görüşlerini belirtmesinden sonra adayın yazılı başvurusu üzerinde Yönetim Kurulu en geç 30 gün içinde üyelik hakkında karar verir. Sonuç adaya yazılı olarak bildirilir. Üyelik Komitesi ile Yönetim Kurulu’nun üyeliğin reddine ilişkin kararları kesin olup itiraz edilemez. Üye adayının üyeliğinin onanması üzerine kayıt işlemleri tamamlanır. Her türlü ödentileri ve aidatı alınır. Bu işlemler tamamlanmadıkça üyelik sıfatı kazanılmaz.

c- Dernekten geçerli sebeplerle ayrılmış bir üyenin altı ay içinde yeniden üye olmak istemesi halinde, B fıkrasındaki işlemler göz önünde tutulmadan Yönetim Kurulu’nca karar verilir. Ayrılış süresinin altı ayı aşması halinde B fıkrası hükümleri aynen uygulanır.

ÜYELİKTEN AYRILMA:
MADDE 9- Üyelikten ayrılma aşağıdaki sebeplerle olur:

a-Üyelik ölüm nedeni ile sona erer. Tüzel kişilerin üyelikleri TTK göre faaliyetleri sona ermesi halinde sona erer.

b-Üyelik, üyelikten ayrılma isteği ile sona erer. Her üye dilediği anda, Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle, üyelikten ayrılmış sayılır. Ancak bu üyelerin ayrılma dileği tarihinde hesap dönemi sonu itibariyle ödentileri tam olarak tahsil edilir.

c-Bir çalışma dönemi içinde Derneğin bilgi, görgü, deneyim ve işbirliğinin artırılması amacıyla yapacağı genel toplantılara 5 defa üst üste izinsiz ve mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden düşer.

d- Derneğe, çalışma dönemi itibariyle aidat borcunu yazılı 3 ihbara rağmen ödemeyen üyenin üyeliği de kendiliğinden düşer.

e- c ve d fıkralarına göre üyeliğin düştüğü Yönetim Kurulu kararı ile üye kayıt defterine işlenir, bilgi olarak da üyeye bildirilir.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:

MADDE 10- Üyelikten çıkarılma aşağıdaki nedenlerle yapılır:

a- Derneklere üye olma hakkını yitirmek, ana tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak.

b- Özürsüz ve mazeretsiz olarak toplantı ve çalışmalardan uzak kalmak, verilen görevi yapmamak, görev almaktan kaçınmak, Derneğin yaşamasına ve amaçlarına karşı ilgisizlik göstermek.

c- Özel ya da iş yaşantısındaki tutumu ve davranışı ile Dernek amaç ve konularına aykırı davranmak, yada davranışları nedeniyle Derneğin onurunun zedeleneceğinin anlaşılmış olması.

Üyelikten çıkarılma kararı, yapılacak gizli oylama sonucu Yönetim Kurulu’nun 2/3 oranında olumsuz oy çokluğu ile verilir. Hakkında karar verilecek üyenin savunmasının istenmesi şarttır. Çıkarılma kararı alınan üyenin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu Genel Kurul gündemine madde koymak zorundadır.

III. BÖLÜM:
ORGANLAR:

MADDE 11- Derneğin yetkili ve görevli organları aşağıda gösterilmiştir.

a -Genel Kurul
b -Yönetim Kurulu
c -Denetim Kurulu

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu, Genel Kurul’a karşı sorumludur.

GENEL KURUL:

GENEL KURUL TOPLANTI YÖNTEMLERİ:

MADDE 12 – Genel kurul: iki yılda bir, Nisan ayında yapılır. Genel kurul dernek merkezinin bulunduğu yerde veya Mülki Amirliğe bildirmek kaydı ile başka bir ilde de yapılabilir. Toplantıya çağrı, Yönetim Kurulu’nca; günü, saati, yeri ve gündemi en az on beş gün önceden üyelere bildirilmek suretiyle yapılır. Bu duyuruda, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantının ne zaman? Nerede? yapılacağı da belirtilir. Çağrı ve toplantıya ilişkin diğer işlemler, ilgili yasa hükümleri çerçevesinde yerine getirilir. Genel Kurul; Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının iştiraki ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikincisinde çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

a- Genel Kurul’a katılacak üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen Üye Listesi’ndeki adları karşısına imza atarak toplantıya girerler. İmzalanan Üye Listesi’ne göre, Genel Kurul’a katılan üyelerin sayısı ile toplantı yeter sayısı ve karar sayısı bir tutanakla saptanır.

b- Genel Kurul, Dernek Başkanı’nın çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı açıklamasından sonra, Yönetim Kurulu Başkanı yada başkan vekili tarafından açılır.

Başkanlık divanı için bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçilir.

c- Genel Kurul’da yalnız gündemde belirtilen maddeler görüşülür. Ancak hazır bulunan üyelerin en az 1/10’u tarafından yazılı olarak gündeme alınması istenen maddelerin gündeme konulması zorunludur.

d- Genel Kurul’a katılma hakkına haiz her üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

e- Genel Kurul’da karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur. Tüzük değişikliği kararları, üye tam sayısının 2/3 sayısının bir fazlası ile alınır.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL:

MADDE 13- Olağanüstü Genel Kurul, aşağıdaki durumlarda Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır:

a-Üye sayısının 1/5’inin aynı konu için yapacakları yazılı başvuru,

b-Yönetim Kurulu’nun genel konularla ilgili olarak salt çoğunlukla alacağı karar,

c-Denetim Kurulu’nun hesap ve mali ve/veya hukuki işlemlerle ilgili olarak salt çoğunlukla alacağı karar,

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı olağan Genel Kurul toplantısındaki kural ve yöntemlere uyularak yapılır ve sadece toplantıya neden olan konu üzerinde görüşülüp karar alınır.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 14- Genel Kurul; Derneğin en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

a- Türk yasaları ile Derneğin ilke ve kurallarına uygun istek ve önergeler doğrultusunda ve Derneğin amaç ve çalışma konuları yönünde kararlar almak,

b- Organların istek ve önerilerini karara bağlamak,

c- Mevzuatlarda, Derneğin Tüzük ve yönetmeliklerinde belirtilen görevleri yapmak, yetkilerini kullanmak,

d- Gelecek dönem çalışma programını ve bütçesini onaylamak; Tüzüğün öngördüğü Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerini ve yedeklerini seçmek,

e- Geçmiş dönem çalışma programı ile bütçesini kesin hesap ve bilançosunu, Denetim Kurulu Raporu’nu müzakere ederek aklamak,

f- Derneğin Tüzük ve yönetmeliklerini ve bunlarda yapılması öngörülen değişiklik önerilerini kabul etmek,

g- Dernek için gerekli taşınır ve taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınır ve taşınmazların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

h- Derneğin feshine karar vermek,

ı- Mevzuatta ve Dernek Tüzüğü’nde Genel Kurul’ca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

i- Dernek şubelerinin açılmasına veya kapanmasına karar vermek.

j- Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurtiçindeki federasyona veya yurtdışındaki dernek ya da kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması kararının alınması, Üye olması durumunda Derneği federasyonda temsil edecek delegeleri seçmek.

k-Dernek organlarına seçilenlerin huzur hakkı (ücretini ) belirlemek.

YÖNETİM KURULU’NUN SEÇİM İLKELERİ:

MADDE 15 -Yönetim kurulu 5 asil 5 yedek üye olmak üzere 2 yıllığına genel kurulca seçilir.

YÖNETİM KURULU’NUN GÖREVLERİ VE YETKİLERİ:

MADDE 16 – Derneğin temsil ve ilzamı Yönetim Kurulu adına Başkan tarafından yapılır. Bu görev Başkan’ın yokluğunda 1. Başkan Yardımcısı, onun yokluğunda 2. Başkan Yardımcısı tarafından yerine getirilir. Yönetim Kurulu her ay en az bir defa toplanır. Gerektiğinde Başkan’ın çağrısı veya Yönetim Kurulu üyelerinin 2/3’ünün yazılı isteği üzerine olağanüstü toplantı da yapabilir. Toplantı ve karar yeter sayısı Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Oylamada eşitlik oluştuğu takdirde Başkan’ın oyu iki oy yerine geçer.

a- Derneğin amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek, Genel Kurul kararlarını uygulamak,

b- Türk yasaları ve Derneğin Tüzük ve yönetmeliklerinde belirtilen görevleri yapmak, yetkileri kullanmak,

c- Derneği temsil etmek yada bu konuda belirlenecek Yönetim Kurulu üyelerine yetki vermek, Başkan yada Yönetim Kurulu üyelerinin önerdikleri konularda kararlar almak,

d- Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin önerisi üzerine, üyelik nitelik ve koşullarını kaybeden, Derneğin amacından uzaklaşan üyelerin Dernek’ten çıkarılıp çıkarılmaması konusunda karar oluşturmak,

e- Gelecek çalışma dönemi çalışma programı ve bütçesini hazırlamak,

f- Çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgesini hazırlamak,

g- Derneğin gelir ve giderleri ile bütçe uygulamasını denetlemek, Denetim Kurulu önerileri yönünde gerekli önlemleri almak,

h- Genel Kurul toplantılarının gün, saat ve yerini saptamak,

ı- Çalışma Komitelerinin başkanlarını seçmek, çalışma ve önerileri hakkında kararlar almak, gerektiğinde belirli görevlerin yerine getirilmesi için belirli süreler içinde çalışacak yeni çalışma komiteleri oluşturmak.

j- Tüzük ve yönetmeliklerin hazırlanması yada değişiklik önerileri düzenlenmesi yönünde çalışmalar yapıp Genel Kurul’a sunmak ve onayını almak,

k- Derneğin yönetsel ve parasal işlerini yürütecek profesyonel kadrolar oluşturmak, bu kadrolara personel atamak, ücretlerini saptamak ve gerek görülenlerin işlerine son vermek,

l- Genel Kurul’da alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere duyurmak,

YÖNETİM KURULU’NUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI:

MADDE 17- Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar ile yedeklerinin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse; mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından Genel Kurul bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, Dernek üyelerinden birisinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk hakimi, duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurul’u toplantıya çağırmak üzere görevlendirir.

DENETİM KURULU:

MADDE 18- Derneğin yetkili denetleme organı olan Denetim Kurulu, Genel Kurul’ca 2 yıllığına gizli oyla seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

Denetim Kurulu, Genel Kurul toplantısını müteakip üyelik numarası en eski olan üyenin başkanlığında yapacağı ilk oturumda bir başkan, bir raportör seçer, bir yılı geçmeyen aralıklarla toplanır ve kararlarını salt çoğunlukla alır.

DENETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 19- Denetim Kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıda belirtildiği gibidir:

a- Derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeler üzerinde 1 yılı geçmeyen aralıklarla ayda bir defa yapacağı inceleme sonucunu ve önerilerini Yönetim Kurulu’na yazılı olarak raporla bildirmek,

b-Yönetim Kurulu’nca düzenlenen gelecek dönemin çalışma program ve bütçesinin görüşüleceği toplantıda hazır bulunarak önerilerini belirtmek,

c-Yönetim Kurulu’nca düzenlenen mali rapor ile bilanço ve gelir-gider çizelgesi hakkındaki inceleme sonuçlarını ve önerilerini yazılı bir raporla Genel Kurul’a sunmak,

d-Yasalar ve Dernek Tüzük ve yönetmeliklerine göre Genel Kurul ve Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırmak.

ÇALIŞMA KOMİTELERİ:

MADDE 20- Dernek görevlerinin aksaksız yapılabilmesi için Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışmak üzere aşağıdaki Komiteler kurulur.

a-Üyelik Komitesi

b-Özel Güvenlik Eğitim Kurumları Çalışma Komitesi

c-Özel Güvenlik Şirketleri Çalışma Komitesi

d-Özel Güvenlik Birimleri Çalışma Komitesi

e- Ar-Ge Çalışma Komitesi

f- Sosyal Komite

Yönetim kurulu kararı ile yukarıda belirtilen komitelere ilave yapılabilir veya bu komitelere verilen görevler bir yada birkaç komitede birleştirilebilir. Komiteler Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur. Her Çalışma Komitesi Başkanı Yönetim Kurulu üyeleri arasından, Yönetim Kurulunca belirlenir. Her Çalışma Komitesi bir Başkan ve en az iki asil ve iki yedek üyeden oluşur. Her Çalışma Komitesinin asil ve yedek üyeleri, Dernek üyeleri arasından, İlgili Çalışma Komitesi Başkanın teklifi üzerine Yönetim Kurulu’nca atanır.
Her çalışma komitesinin Yönetim Kurulu’nca seçilen başkanı, seçim kararı onay tarihini takip eden 1 (bir) ay içinde yıllık çalışma program ve bütçesini Yönetim Kurulu onayına sunmak ve Yönetim Kurulu da bu çalışmayı alınış tarihini takip eden ilk toplantı gündemine alarak değerlendirmek zorundadır. Komite çalışmaları Yönetim Kurulu’nca onaylanacak program ve bütçeye uygun olarak sürdürülecek, üçer aylık dönemlerde komite başkanı tarafından Yönetim Kurulu’na bir gelişme raporu sunulacaktır.

Bu genel yönteme ilaveten, özelliği nedeni ile Üyelik Komitesi Derneğe üye olmak üzere önerilen kişilerin gerekli nitelik ve niceliklere sahip olup olmadıklarını, Derneğin amaç, ilke ve kuralları doğrultusunda araştırmak ve soruşturmak üzere çalışmalarını en fazla 1 ay içinde tamamlayacak ve olumlu veya olumsuz raporunu Yönetim Kurulu’na verecektir.

IV.BÖLÜM

ŞUBELER:

MADDE 21- Dernek yurt içinde ve yurt dışında gerekli görülen yerde genel kurul kararı ile şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, şube açılacak yerin en büyük mülki amirine şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri verir.

A-Şube Organları: Her Şubede genel kurul, Yönetim kurulu, Denetleme Kurulu veya Denetçi bulundurulması zorunludur. Şubeler genel kurullarını Merkez Genel Kurul toplantısından 2 ay önce bitirmek zorundadır. Şube Genel Kurulu Şubenin en yüksek ve yetkili karar organıdır. Şube Genel Kurulu Şubeye kayıtlı ve genel kurula katılma hakkına sahip yıllık aidatını ödemiş üyelerden oluşur. Genel kurul toplantıları tüzük hükümlerine göre yapılır. Şubeler Genel merkez Genel kurulunda Şube Yönetim, Denetim, Denetçi veya Delegeler ile temsil edilirler. Şubeler genel kurulunda üyelerinin 1/5 oranında temsilci delege seçerler ve genel merkez genel kurulunda temsil olunur.

B-Şube Genel Kurulunun Toplanma Şekli:

Şube Genel Kurulunun toplantısına ait çağrı, 15 gün önceden üyelerine gazete ilanı, e-mail, veya iadeli taahhütlü posta suretiyle yapabilir.

Şube Genel Kurulunun Görevleri

a-Şube organlarının asil ve yedek üyelerini seçmek,

b-Yönetim , Denetim kurulu veya denetçi raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibrası,

c-Şube Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin aynen veya değiştirilerek onaylamak, bütçenin 2/3 sinin genel merkeze gönderilmesini sağlamak.

d-Yönetim kurulunun verdiği ihraç kararlarını onaylamak,

e-Genel merkez delegelerini seçmek,

Yönetim Kurulunun Seçimi Ve Görevleri

Şube yönetim kurulu 5- asil ve 5 yedek üyeden genel kurulca 2 yıllığına gizli oyla seçilir. Yönetim kurulunun görev ve yetkileri dernek tüzüğünde belirtildiği orandadır. Şube Denetim Kurulu veya Denetçi: Şube denetim kuru 3 asil veya üç üye genel kurulca seçilebileceği gibi bir denetçide seçilebilir. Denetim kurulu veya denetçi merkez denetleme kurulu gibi görev yapar.

V. BÖLÜM:
DERNEĞİN GELİRLERİ:

MADDE 22- Derneğin gelirleri aşağıda belirtildiği gibidir:

a- Üyelik ödentisi :Üyelik başvurusu kabul edilen üyenin bir defaya mahsus ödeyeceği tutardır. Derneğin kuruluşu sırasında yapılan harcamalara katılan ve ilk bütçeyi oluşturan kurucu üyeler bu ödentiyi yapmış sayılırlar Üyelik ödenti miktarı Genel Kurul tarafından iki yılda bir belirlenir.

b-Yıllık Ödenti : DERNEK asil üyelerinin üyeliklerinin devamı süresince her yıl ödeme zorunluluğunda oldukları tutardır. Bu tutar Genel Kurul tarafından belirlenir. Derneğin kuruluşu sırasında yapılan harcamalara katılan ve ilk bütçeyi oluşturan kurucu üyeler bu ödentiyi birinci yıl için yapmış sayılırlar.

c- DERNEK Giriş Ödentisi ve Yıllık ödenti miktarı iki yılda bir yapılacak olan Genel Kurullarda tesbit edilir.

d-Katılma Payı : Derneğin çeşitli tesislerinin yeni inşa, tamir ya da mevcutlarda değişiklik için öngörülen giderlerini karşılamak amacı ile çalışma dönemi bütçesine konulan tutar olup, gönüllü üyelerden tahsil edilir.

e-DERNEK taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının işletilmesinden ya da kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile faiz gelirleri ve menkul değerler gelirleri.

f- Her türlü yayın ve piyango satışları ile toplantı, balo, yemek, gezi, fuar, gösteri, konser, kermes, sergi, şenlik, spor yarışmaları ve benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler.

g- Yurtiçinden ve yurtdışından alınacak her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar ve proje gelirleri ile Yardım Toplama Kanunu Hükümleri uyarınca sağlanacak yardımlar

h – Diğer gelirler.

GELİR VE GİDERLERDE USUL:

MADDE 23- Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir. Alındı belgeleri ile fatura, makbuz ve harcama belgelerinin saklama süresi 5 yıldır.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ;

MADDE 24- Dernek, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde kişi veya kurumlara borçlanabilir. Ancak, ne amaçla, ne kadar borçlanılacağı ve geri ödeme koşullarının nasıl olacağı vb. konuların yönetim kurulunca görüşülecek oy birliğiyle kabul edilmesi halinde borçlanabilir.

DEFTER VE KAYITLAR:

MADDE 25- Dernek için aşağıda belirtilen defterler tutulur:

Dernek 5253 sayılı Dernekler yasası ve bu yasaya dayanılarak çıkartılan yönetmelikler ile, 4771 sayılı Medeni yasanın 62. maddesine dayanılarak çıkartılan Yönetmelikte ve diğer yasa ve yönetmeliklerde belirtilen defterleri, söz konusu yasa ve yönetmeliklerde öngörülen şekilde tutar. Bu defterlerin Noterden veya İl dernekler biriminden tasdikli olması ve kullanılması şarttır.

V. BÖLÜM:
BİLDİRİ YAYINLANMASI:

MADDE 26- Dernek Yönetim Kurulu’nca yetki verilmedikçe bildiri, beyanname, televizyon programı veya benzeri yayınlar ile medya açıklamaları yapılamaz ve dağıtılamaz. Dernek üyelerinin, Derneği bağlamayacak ve kişisel yayım niteliğinde olan yazılı veya görsel medya çalışmaları bu kuralın dışındadır.

MADDE 27- Dernek’te iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve bu amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. Bağımsız denetim kurullarına denetim yaptırıldığında bütçeden ödenir.

VI. BÖLÜM
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

MADDE 28- Dernek Ana tüzüğü Genel Kurul kararı ile değiştirilebilir. İlk toplantıda tüzük değişikliği yapılabilmesi için üyelerin 2/3’ünün katılması ve kabul etmesi şarttır. İkinci toplantıda bu çoğunluk aranmaz ancak, Yönetim ve Denetim Kurulu’nun iki katından az olamaz. Ancak tüzüğün değiştirilme ve Yönetmeliğin onaylanmasına ilişkin Genel Kurul kararları, toplantıya katılanların 2/3 çoğunluğu ile alınır.

DERNEĞİN FESHEDİLMESİ:

MADDE 29- Derneğin feshi, 5253 sayılı Dernekler Yasasının 15 maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine uygun şekilde yapılmak üzere her zaman mümkündür. Dernek Genel kurulu her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Ancak bu amaçla yapılacak toplantıya Derneğe kayıtlı ve Genel kurul Toplantısına katılma hakkı bulunan Genel Kurul üyelerinin en az 2/3 ünün hazır bulunması şarttır. İkinci toplantıda bu çoğunluk aranmaz ancak Genel Kurulun Derneğin feshine karar verebilmesi için toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 ünün oyu gereklidir. Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından yasal süresi içinde mülki amirliğe yazı ile bildirilir. Fesih kararı ile birlikte tasfiye işlemleri yapmak, hesapları kapatmak ve fesih anındaki Derneğin safi mevcudunu tespit etmek için, bir Tasfiye Heyeti kurulur. Tasfiye Heyeti, üç kişiden oluşur ve Genel Kurulca seçilir. Heyet, tasfiye işlemlerini yaptıktan sonra kalan Dernek mevcutları ile gayri nakdi kıymetlerini Genel Kurul kararında gösterilen benzer amaçlı kurum ve/veya kuruluşlara devreder. Genel kurul karar almadığı taktirde derneğin bütün para, mal ve hakları mahkeme kararıyla derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devir edilir. Derneğin infisahı ve kapatılması veya faaliyetten alınması hallerinde ilgili yasa hükümlerine göre işlem yapılır.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ:

MADDE 30 – Belirli bir konuya ilişkin olarak, Dernek Tüzük ve Yönetmeliklerinde hüküm eksikliğinin bulunması halinde Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu ile sair ilgili kanun hükümleri uygulanır.

YÜRÜRLÜK:

MADDE 31- Bu Tüzük Derneğin Tüzel Kişilik kazandığı tarihte yürürlüğe girer.

YÜRÜTME:

MADDE 32- Bu Tüzük hükümlerini yürütmeye Genel Kurul kararları çerçevesinde Yönetim Kurulu yetkilidir.

Shopping Basket